Vocational high school teachers' perceptions of organizational silence

Main Article Content

Sinan Girgin
Ali İlker Gümüşeli

Abstract

This study was conducted to determine the organizational silence perceptions of teachers who work in public high schools in the Bağcılar district, Istanbul province of Turkey, and to specify whether they differ according to different variables. The survey model was used in the study. The research was performed with 323 teachers working in vocational high schools in the Bağcılar district of Istanbul in the 2017-2018 academic year. In the study, the random sampling method was employed. The "Personal Information Form" and "Organizational Silence Scale" were used as data collection tools. In the research, descriptive statistics, the independent samples t-test, one-way analysis of variance, and the Kruskal-Wallis test were performed. The general organizational silence perceived by vocational high school teachers was found to be "low." It was revealed that the perceived organizational silence of vocational high school teachers did not vary by gender, educational level, professional seniority, subject, and union membership, while the perceived general organizational silence varied depending on age.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Sinan Girgin, Istanbul Okan University

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Ali İlker Gümüşeli, Istanbul Okan University

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanıdır. Aynı zamanda eğitim yönetimi ve denetleme programında profesördür. Ulusal ve uluslararası birçok makalesi yayınlandı. Birçok yüksek lisans ve doktora tez danışmanı yaptı.

References

Afşar, L. (2013). Örgütsel sessizlik ve örgütsel güven ilişkisi: Konuya ilişkin bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Alparslan, A. M. (2010). Örgütsel sessizlik iklimi ve iş gören sessizlik davranışları arasındaki etkileşim: Mehmet Akif Ersoy üniversitesi öğretim elemanları üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Ayduğ, D., Himmetoğlu, B., & Turhan E. (2017). Öğretmenlerin örgütsel sessizliğe ilişkin görüşlerinin nitel bir araştırma ile incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3),1120-1143.

Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem

Brinsfield, C. (2009). Employee silence: Investigation of dimensionality, development of measures and examination of related factors. Doctoral Dissertation. Columbus: Ohio State University. Available: https://www.proquest.com/

Bildik, B. (2009). Liderlik tarzları, örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Bowen, F., & Blackmon, K. (2003). Spirals of silence: The dynamic effects of diversity on organizational voice. Journal of Management Studies, 40(6), 1393-1417.

Bayram, T. Y. (2010). Üniversitelerde örgütsel sessizlik. Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Çakici, A. (2008). Örgütlerde sessiz kalınan konular, sessizliğin nedenleri ve algılanan sonuçları üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 117-134.

DURAK, İ. (2014). Örgütsel sessizliğin demografik ve kurumsal faktörlerle ilişkisi: Öğretim elemanları üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(2), 89-108.

Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (2008). Excellence theory in public relations: Past, present, and future. In Public Relations Research), 327-347.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26. Baskı).. Ankara: Nobel.

Kahveci, G. (2010). İlköğretim okullarında örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Elâzığ: Fırat Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Kahveci, G., Demirtaş, Z. (2013). Okul yöneticisi ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları. Eğitim ve Bilim,38(167), 50-64.

Kaygin, E., & Atay, M. (2014). Mobbingin örgütsel güven ve örgütsel sessizliğe etkisi-kamu kurumunda bir uygulama. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(2), 95-113.

Kutlay, Y. (2012). Araştırma görevlilerinin örgütsel adanmışlık ve öz-yeterliliklerinin örgütsel sessizlikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Koçel, T. (2014). İşletme yöneticiliği: Yönetim ve organizasyon, organizasyonlarda davranış, klasik-modern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar. İstanbul: Beta Yayınevi.

Kolay, A. (2012). Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Karabağ-Köse, E. (2014). Dezavantajlı okullarda öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 28-36.

Kiliclar, A., & Harbalioğlu, M. (2014). Örgütsel sessizlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 328-346.

Kaygin, E., & Atay, M. (2014). Mobbingin örgütsel güven ve örgütsel sessizliğe etkisi-kamu kurumunda bir uygulama. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(2), 95-113.

Milliken, F. J., & Morrison, E. W. (2003). Shades of silence: Emerging themes and future directions for research on silence in organizations. Journal of Management Studies, 40(6),1563-1568.

Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don't communicate upward and why. Journal of Management Studies, 40(6),1453-1476.

Mcgowan, R. A. (2003). Organizational discourses: Sounds of silence and voice in organizational life stream. 3rd international critical management studies conference lancaster university, UK 7-9 July 2003.

Oruç, M. (2013). Örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki: bir firmada araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Özdemir, L., & Sarioğlu-Uğur S. (2013). Çalışanların örgütsel ses ve sessizlik algılamalarının demografik nitelikler açısından değerlendirilmesi: Kamu ve özel sektörde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 257-281.

Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, 20. p. 331-369.

Ruçlar, K. (2013). Örgüt kültürü ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki-Sakarya üniversitesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Sarikaya, M. (2013). Karar verme süreçleri ve örgütsel sessizlik. Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Saçilik, T. (2014). Örgüt kültürü ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki ve bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Sezgin-Nartgün, Ş., Kartal, V. (2013). Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 47-67.

Tangirala, S., & Ramanujam, R. (2008). Employee Silence on critical work issues: The cross-level effects of procedural justice climate. Personnel Psychology, 61(1), 37-68.

Taşkiran, E. (2010). Liderlik tarzının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin rolü ve bir araştırma. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Taşkiran, E. (2011). Liderlik ve örgütsel sessizlik arasındaki etkileşim. İstanbul: Beta.

Van Dyne, L., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392.

Vakola, M., & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organizational silence: an empirical investigation. Employee Relations, 27(5), 441-458.

Yanik, C. (2012). Örgütsel sessizlik ile güven arasındaki ilişki ve eğitim örgütlerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi. Available: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.