Institutionalization of the agrarian market in Ukraine and European economic community: genesis, evaluation and analysis

Main Article Content

Roman Lohosha
Larysa Mykhalchyshyna
Anatolii Prylutskyi
Oksana Kubai
صندلی اداری

Abstract

The purpose of the study was to analyse and evaluate the institutionalization of the agricultural market in Ukraine and the European Economic Community. The authors conducted a study devoted to the analysis of the regulatory and legal framework in the field of market economy building and state regulation of the agricultural market in Ukraine during the 1990s - 2020s. It is substantiated that the shortcomings of market reforms and dysfunctions of the agrarian market due to lack of scientific understanding of the role of the factor of normative and legislative support of the processes of market reforms in general, the formation of sectoral markets, as well as their effective functioning by the criterion of timely response to dysfunctions. The study was based on systematic and benchmarking methods. The tasks of the study were solved using such methods as: systematic, historical, deductive, inductive, analysis and synthesis, statistical and comparative analysis. The theoretical provisions of institutional theory in the context of the formalization of the agrarian market institute in Ukraine and the European Economic Union and proved the need to follow the logical coherence and complexity of its institutional support as a necessary element of market reforms in the study has further developed. A model of the process of institutional support of market reforms in Ukraine is proposed. The final stage of the institutionalization of the agrarian market in Ukraine is the achievement of conditions of equivalent market exchange.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Integration System of Education, Science and Production
Author Biographies

Roman Lohosha, Vinnytsia National Agrarian University

Doctor of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department Agrarian Management

Web of Science ResearcherID L-8376-2018

 

Larysa Mykhalchyshyna, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Кандидат экономических наук, доцент, работает на кафедре мировой экономики Национального университета наук о жизни и экологии Украины.
Преподает предметы, преподаваемые на кафедре мировой экономики: аграрная политика, экономика животноводства.
Имеет практический опыт работы экспертом в Институте судебных исследований.
Научные интересы: анализ рынка, оценка конкурентоспособности

Anatolii Prylutskyi, Vinnytsia National Agrarian University

Candidate of economic sciences, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance

Oksana Kubai, Vinnytsia National Agrarian University

Candidate of economic sciences, Associate Professor of the Department Agrarian Management, Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine

References

ABALKIN, L. (1990) Ryinok ne terpit diletantstva. Ekonomika i zhizn, n. 21. (in Russian).

ANDRIANOV, V. (1996) Gosudarstvennoe regulirovanie i mehanizmyi samoregulyatsii v ryinochnoy ekonomike. Voprosyi ekonomiki, n. 9. (in Russian).

ASHUROV, I. S. (2006) Agrarnaya politika v usloviyah perehodnogo perioda. Dushanbe: Irfon (in Russian).

BELYAEVA, Z. S. (1996) Agrarnaya reforma i izmenenie organizatsionno-pravovyih form selskohozyaystvennyih predpriyatii. Moskow (in Russian).

BOCHKOV, A. A. (2008) Modernizatsionnaya strategiya razvitiya APK regiona: institutsionalnyie izmeneniya, napravleniya, mehanizm. Krasnodar. Izd-vo Kubanskogo gos. agr. un-ta (in Russian).

BORISENKO, A. N. (1993) Investitsionnaya politika v agropromyishlennom komplekse v usloviyah ryinochnoy ekonomiki. Rostov na Donu: Litera-D (in Russian).

BYISTROV, G. E. (1999) Zemelnaya i agrarnaya reforma v zarubezhnyih stranah. Minsk (in Russian).

COASE, R. H. (1960) The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, n. 3, p. 1–44.

DATSII, O. I. (2005) Udoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku novykh tekhnolohii i vysokotekhnolohichnykh ahropromyslovykh vyrobnytstv [Improvement of mechanisms of development state regulation of new technologies and high-tech agro-industrial industries]. Visnyk NADU, n 1, р. 180-187. (in Ukrainian).

DAVID, P. A. (2000) Path Dependence, its critics, and the guest for “historical economics”. Stanford, CA: Economics Department. Working Paper, n. 00-011, p. 29–38.

DERYABINA, M. (2001) Institutsionalnyie aspektyi postsotsialisticheskogo perehodnogo perioda. Voprosyi ekonomiki, n. 2. (in Russian).

DOROFEEVA, H. H. (1996) Sovremennaya agrarnaya reforma: ekonomicheskiy i pravovoy aspekt: pravo i ryinok. Yuridicheskie zapiski: pravo i ryinok, v. 4, p. 77-86. (in Russian).

EPSHTEYN, D. B. (1992) Gosudarstvennoe regulirovanie selskohozyaystvennogo proizvodstva v usloviyah perehoda k ryinku (teoriya i metodologiya). Sankt-Peterburg (in Russian).

FOKIN, Yu. Korrektirovka ekonomicheskih reform ob'ektivnaya neobhodimost. Ekonomist, n. 3. (in Russian).

GAFUROV, X.; VOHIDOV, V. V. (2004) Model agrarnoy ekonomiki Tadzhikistana v XXI veke. Dushanbe (in Russian).

GUSCHIN, N. E. (2009) Sovremennaya gosudarstvennaya agrarnaya politika: pravovoe obespechenie. Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy, akademii prava, n. 1, p. 65-70. (in Russian).

HAIDUTSKYI, H. I. (1999) Hosprozrakhunkovyi mekhanizm mizhhaluzevykh zviazkiv v APK [Self-financing mechanism of inter-branch communication in agroindustrial complex]. Kyiv: Urozhai (in Ukrainian).

HAIVORONSKYI, V. M.; DUSHMAN, V. P.; KORNIIENKO, V. M. (2003) Ahrarne pravo Ukrainy [Agrarian law of Ukraine]. Kharkiv: Pravo (in Ukrainian).

KORETSKYI, M. H. (2002) Derzhavne rehuliuvannia ahrarnoi sfery u rynkovii ekonomitsi [State regulation of agrarian sphere in a market economy. Kyiv: Vyd-vo UADU (in Ukrainian).

KRAMON-TAUBADEL S. H.; ZORIA, S.; SHTRIVE L. (2001) Polityka ta rozvytok silskoho hospodarstva v Ukraini [Agriculture Policy and Development in Ukraine]. Kyiv : Alfa-Prynt (in Ukrainian).

LATYNIN, M. A. (2005) Teoretychni pidkhody shchodo vyznachennia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Theoretical approaches to defining the mechanism of state regulation of agrarian sector development of Ukraine`s economy]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, n. 2. Available: <http://www.nbuv.gov.ua/eDjournals/DUTP/2005D2/txts/ golus/05/maseu.puf>. Access: 9 September 2019 (in Ukrainian).

MALIK, M. Y.; SHPYKULIAK, O. H.; LUZAN, O. Y. (2013) Instytuty y instytutsii u rozvytku intehratsiinykh protsesiv v ahrarnii sferi. The Economy of Agro-Industrial Complex, n. 4, p. 86-93. Available: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/13_04_12.pdf. Access: 11 September 2019

MALIK, M. Y.; SHPYKULIAK, O. H. (2019) Institutional analysis of entrepreneurship development in the agrarian sector of economy: methodical aspect. The Economy of Agro-Industrial Complex, n. 6, p. 73–77. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906073

MASLENNIKOVA, E. (1998) Gosudarstvennoe regulirovanie agropromyishlennogo proizvodstva v stranah ES. Ekonomist, n. 8. (in Russian).

MOROZ, O. V.; LOHOSHA, R. V.; PIDVALNA, O. H. (2019) Normative and legal regulation of the formation process of market mechanism in the agrarian economy. Ekonomika APK, n. 5, p. 27–39. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905027 (in Ukranian)

NORTH, D. C.; ALT, J. (1990) Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. Available: <https://ssrn.com/abstract=1496212>. Access: 5 September 2019

NOVITSKIY, N. (2000) Innovatsionnyiy put razvitiya ekonomiki. Ekonomist, n. 6. (in Russian).

PAPTSOV, A. G. (1991) Gosudarstvennoe subsidirovanie agrarnogo sektora v razvityih stranah mira. Moskow: VNIITEIAPK (in Russian).

PAVLOVA, E. I. (1998) Gosudarstvennoe regulirovanie selskogo hozyaystva vo Frantsii. Organizatsionno-pravovyie aspektyi. Moskow: Nauka (in Russian).

POPOV, H. A. (1999) Ekonomika selskohozyaystvennogo proizvodstva s osnovami ryinochnoy ekonomiki i selskogo predprinimatelstva. Moskow: EKMOS (in Russian).

POSTANOVA KABINETU MINISTRIV UKRAINY «Pro Derzhavnyi tekhnolohichnyi tsentr okhorony rodiuchosti gruntiv» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the State Technological Center for Soil Fertility Protection"] vid 04.08.2000 r. n. 1218. Avaible: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1218-2000-%D0%BF>. Access: 10 September 2019 (in Ukrainian).

POSTANOVA KABINETU MINISTRIV UKRAINY «Pro zatverdzhennia normatyviv optymalnoho spivvidnoshennia kultur u sivozminakh v riznykh pryrodno-silskohospodarskykh rehionakh» vid 01.02.2010 r. №164 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the norms of the optimum ratio of crops in crop rotation in different natural and agricultural regions”]. Avaible: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-%D0%BF>. Access: 10 September 2019 (in Ukrainian).

POSTANOVA TSK KPRS I RADY MINISTRIV SSSR «Pro zakhody shchodo posylennia borotby z netrudovymy dokhodamy» vid 24 chervnia 1986 r. № 235 [CPSU Central Committee and the Council of Ministers of the USSR, on measures to strengthen the fight against non-labor income]. Avaible: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/235-86-%D0%BF>. Access: 9 September 2019 (in Ukrainian).

POSTANOVA TSVK I RNK SRSR «Pro okhoronu maina derzhavnykh pidpryiemstv, kolhospiv i kooperatsii ta zmitsnennia suspilnoi (sotsialistychnoi) vlasnosti» [Resolution of the CEC and RNA of the USSR "On the protection of property of state-owned enterprises, collective farms and cooperatives and the strengthening of public (socialist) property"]. Hazeta «Bilshovyk Poltavshchyny». 07.08.1932 r. Avaible: <http://www.territoryterror.org.ua/uk/archive/photoarchive/photo/?pictureid=577>. Access: 5 September 2019 (in Ukrainian).

PRYLUTSKYI, A. M. (2017) Rehuliatyvna rol derzhavy u posylenni rozvytku ahrarnoho rynku [The regulatory role of the state in strengthening the development of the agricultural market]. Ahrosvit, n. 9, p. 24-29 (in Ukrainian).

PRYSIAZhNIUK, M. V.; ZUBETS, M. V.; SABLUK, P. T. (2011) Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku) [Agrarian Sector of Ukrainian Economy (State and Prospects for Development]. Kyiv: NNTs IAE (in Ukrainian).

SABLUK, P. T.; MESEL-VESELIAK, V. I. (2002) Stratehichni napriamy rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy [Strategic directions of development of agro-industrial complex of Ukraine]. Kyiv : IAE. (in Ukrainian).

SABLUK, P. T. (2011) Orhanizatsiino-ekonomichna modernizatsiia ahrarnoi sfery: nauk [Organizational and economic modernization of the agrarian sphere: Sciences. ext]. Kyiv : NNTs IAE. (in Ukrainian).

SAGAYDAK, A. (2002) Opyit gosudarstvennogo regulirovaniya v selskom hozyaystve SShA. APK: ekonomika, upravlenie, n. 8, p. 26-33. (in Russiann).

SEROVA, E. (1996) Osobennosti gosudarstvennoy podderzhki agrarnogo sektora v Rossii. Voprosyi ekonomiki, n. 7, p. 92-96. (in Russiann).

SHKURENKO, A. V. (2015) Formation of the Common Agrarian Market in the EU: Lessons for the Eurasian Economic Union. Eurasian Economic Integration, v. 4, n. 29, p. 73-94.

SHPIKULYAK, A. H. (2010) Institutions in the development and regulation of the agricultural market: monograph. Kyiv: NSC IAE (in Ukranian)

TAMBOVTSEV, V. (1998) Institutsionalnaya dinamika v perehodnoy ekonomike. Voprosyi ekonomiki, n. 5. (in Russian).

TREATY ON THE EURASIAN ECONOMIC UNION (Astana, May 29, 2014) (as amended on May 8, 2015; revised on October 1, 2015). Avaible: <http://docs.cntd.ru/document/420205962.>. Access: 8 September 2019 (in Russian).

VDOVENKO N. M.; NAKONECHNA K. V.; SAMSONOVA, V. V. (2017) Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy. Scientific Bulletin of Polissia, v. 3, n. 11, part 1, p. 165–169. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-165-169.

VDOVENKO, N. M.; BOHACH, L. V. (2017) Scientific substantiation of the reduction of import dependence in the markets of agricultural products. Scientific Bulletin of Polissia, n. 2 (10), p. 13–17. Available: http://nvp.stu.cn.ua/en/component/k2/item/696-vdovenko-n-m-bohach-l-v-scientific-substantiation-of-the-reduction-of-import-dependence-in-the-markets-of-agricultural-products.html. Access: 12 September 2019.

VDOVENKO, N. M.; NAKONECHNA, K. V.; PAVLENKO, M. M. (2017) Methodical component of the performance of state support producers mechanism. Scientific Bulletin of Polissia, v. 4, n. 12, part 1, p. 22–27. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-22-27.

YANGIBOEV, B. (2004) Upravlenie agrarnoy sferyi v usloviyah perehoda k ryinochnyim otnosheniyam: printsipyi i napravleniya. Ekonomika i statistika, n. 2. (in Russian).

ZAKON «Pro zahalni zasady pidpryiemnytstva v SRSR» vid 26.05.1987 r. № 8998 [Law "On General Principles of Entrepreneurship in the USSR"] (1987) Avaible: <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z728400.html>. Access: 5 September 2019 (in Ukrainian).

ZAKON SRSR «Pro derzhavne pidpryiemstvo (obiednannia)» vid 30.06.1987 r. № 7284-XI [Law of the USSR “On State Enterprise (Association)”] (1987) Avaible: <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z728400.html>. Access: 5 September 2019 (in Ukrainian).

ZAKON SRSR «Pro indyvidualnu trudovu diialnist» vid 15.04.1987 r. № 127 [Law USSR "On Individual Labor Activity"] (1987) Avaible: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-87-%D0%BF>. Access: 5 September 2019 . (in Ukrainian).

ZAKON SRSR «Pro kooperatsiiu» vid 26.05.1988 r. N 8998-11 [Law of the USSR "On Cooperation"] (1988) Avaible: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8998400-88>. Access: 4 September 2019 (in Ukrainian).

ZAKON UKRAINY «Pro okhoronu zemel» vid 19.06.2003 r. (№ 962-IV) [Law of Ukraine "On Land Protection"] (2003) Avaible: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15>. Access: 6 September 2019 (in Ukrainian).

ZAKON URSR «Pro priorytetnist sotsialnoho rozvytku sela ta ahropromyslovoho kompleksu v narodnomu hospodarstvi» vid 17.10. 1990 r. № 400-XII [Law of the USSR "On the priority of social development of the village and agro-industrial complex in the national economy"] (1990) Avaible: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-12/ed19901017/sp:wide:max100>. Access: 6 September 2019 (in Ukrainian).

ZAKONY UKRAINY «Pro fermerske hospodarstvo» vid 19.06.2003 r. № 973-IV [Laws of Ukraine "On Farming"] (2003) Avaible: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15>. Access: 8 September 2019 (in Ukrainian).

ZAKONY UKRAINY «Pro osobyste selianske hospodarstvo» vid 15.05.2003 r. №742-IV [Laws of Ukraine "On Personal Farming"] (2003) Avaible: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15>. Access: 8 September 2019 (in Ukrainian).

ZAKONY UKRAINY «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro fermerske hospodarstvo» shchodo stymuliuvannia stvorennia ta diialnosti simeinykh fermerskykh hospodarstv» [Laws of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On Farming "on Promoting the Creation and Operation of Family Farms"] vid 31.03.2016 r. № 1067-VIII (2016) Avaible: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-19>. Access: 8 September 2019 (in Ukrainian).

ZELDNER, A. (2000) Prioritetyi i mehanizmyi vyihoda agrarnoy sferyi izgkrizisa v XXI vek. Moskow: Institut Ekonomiki RAN (in Russian).

ТHE EUROPEAN UNION’S COMMON AGRICULTURAL POLICY: PRESSURES FOR CHANGE (1999) United State Department of Agriculture. International agriculture and trade reports. WRS-99-2 / October 1999.

فروشگاه اینترنتی